Input string was not in a correct format. treeInput string was not in a correct format. tree

תיעוד ניספים בני משפחות תושבי העיר

בטי אברהם

  • נפטרה ב 1942
קורות חיים

אברהם בטי היתה ילדה במותה.

Main Image