Input string was not in a correct format. treeInput string was not in a correct format. tree

תיעוד ניספים בני משפחות תושבי העיר

אניה אברוך

  • נולדה ב 1925
קורות חיים

אברוך אניה אחותה החורגת של הלנה ורזגר נספתה בשנת 1942.

Main Image